This page last changed on Feb 25, 2011 by jaroslav.noskovic.

Pokiaľ ste úspešne vložili svoju prácu do systému ActiveEZP, označili ju za finálnu a Váš školiteľ ju označil pre export, v najbližších dňoch prebehne kontrola originality v systéme CRZP. Protokol je k dispozícii zvyčajne do  5 až 7 dní. Po kontrole sa mení stav záverečnej práce na "skontrolované"  resp. "kontrola_originality" o čom budú všetci zainteresovaní používatelia (autor, spoluautor, školiteľ) informovaní emailom.

Protokol máte následne k dispozícii výhradne prostredníctvom Vášho konta v systéme ActiveEZP.

1. prihláste sa do svojho konta ActiveEZP
2. kliknite na "Zobraziť" pri práci, ktorej stav bol zmenený
3. v spodnej časti sa nachádza odkaz na dokument PDF - protokol
4. kliknite na odkaz a uložte daný súbor na pevný disk svojho počítača

Vaša práca so systémom ActiveEZP sa v tomto bode končí. Odložte si prihlasovacie údaje, keďže konto v ActiveEZP Vás bude sprevádzať celým Vaším štúdiom na VŠ sv. Alžbety.

Document generated by Confluence on Jan 10, 2013 02:00